Deklaracja dostępności strony internetowej ,,MPWiK Sp. z o.o. oddział Zduńska Woda.’’

MPWiK Sp. z o.o. odział Zduńska Woda  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdunskawoda.pl

• Data publikacji strony internetowej: 2021-05-15
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia

• filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• pliki wytworzone przez inne podmioty niż MPWiK Sp. z o.o. oddział Zduńska Woda i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
• treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-05
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących zdunskawoda.pl odpowiada: MPWiK Sp. z o.o. oddział Zduńska Woda
• E-mail: sekretariat@zdunskawoda.pl
• Telefon: 43 671 10 04

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

MPWiK Sp. z o.o. oddział Zduńska Woda został zaprojektowany w taki sposób, by swobodnie mogły z niego korzystać również osoby niepełnosprawne. Dlatego też cała droga, jaką musi pokonać klient jest dostosowana do ON. Na jednym poziomie znajduje się przejście – od parkingu, poprzez wejście w holu głównym, kasy szatnie. Kasy, przebieralnie i hale basenowe znajdują się na pierwszym piętrze. W budynku znajduje się winda.

• wygodne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zlokalizowane blisko wejścia do obiektu
• drzwi do budynku otwierane automatycznie
• szerokie wejścia przy kasach pozwalające na bezproblemowy wjazd wózkami
• toalety dla niepełnosprawnych w holu głównym i Strefie Basenowej
• osobna, wygodna szatnia dla osób niepełnosprawnych, z dużym krzesłem z poręczami i wózkiem inwalidzkim
• kołyskowy basen dezynfekcyjny w przejściu między natryskami a halami basenowymi, przez które mogą łatwo przejechać wózki
• mobilny wózek umożliwiający opuszczenie osoby niepełnosprawnej do każdego z naszych basenów.
• Winda dla ON do strefy saun, które znajdują się na parterze.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

• Osoby niepełnosprawne (zarówno dzieci, jak i dorośli) korzystają w naszym obiekcie z biletów ulgowych. Dodatkowo, jeśli niezbędna jest ustawiczna kontrola opiekuna – wówczas wchodzi on z podopiecznym bezpłatnie. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie odpowiednich dokumentów (orzeczenia i legitymacji) przy zakupie biletów
• Możliwość uzyskania indywidualnej zgody na podwożenie osoby niepełnosprawnej pod samo wejście do obiektu

Serwis MPWiK Sp. z o.o. oddział Zduńska Woda zawiera:

• menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
mapę strony: ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
• wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

Przewiń do góry Skip to content