Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym Relaks w Zduńskiej Woli

Na podstawie art. 13 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez Centrum Sportowo-Rekreacyjne RELEAKS w Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) przy ul. Kobusiewicza 20, tel. 43 671 10 04, e-mail: sekretariat@zdunskawoda.pl, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o., z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220),
ul. Królewska 15, NIP 829-000-76-57, REGON 730335959, tel. 43 823 31 97, któremu CRS RELAKS podlega organizacyjnie.

2. W sprawach ochrony danych osobowych przetwarzanych przez CRS RELAKS można skontaktować się z Dyrekcją CRS RELAX: tel. 43 – 671 10 04 e-mail sekretariat@zdunskawoda.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail sekretariat@zdunskawoda.pl

3. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe w ramach CRS RELAKS w Zduńskiej Woli na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

     a) w celu realizacji zadań statutowych Spółki wykonywanych przez CRS RELAKS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym);
     b) w celu wykonania umów o świadczenie usług lub uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CRS RELAKS oraz sprzedaży biletów / karnetów online- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy);
     c) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora);
    d) w celu promocji działalności CRS RELAKS oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą poczty elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych i prawo do przenoszenia danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – prawo do jej wycofania.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub w wyniku Państwa aktywności na naszych serwisach internetowych (więcej na ten temat w naszej Polityce prywatności).

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Przewiń do góry Skip to content