Atrakcje

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane - instruktor prowadzący zajęcia

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks”. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. Wszystkie te osoby będą zwane dalej Instruktorami prowadzącymi zajęcia.

2. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii. Wszystkie te osoby będą zwane dalej Instruktorami prowadzącymi zajęcia.
Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli – o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli – o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszystkie te osoby będą zwane dalej Instruktorami prowadzącymi zajęcia.
Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dostarczenia kierownictwu pływalni przed rozpoczęciem zajęć kserokopii posiadanych w tym zakresie uprawnień oraz oryginałów dokumentu do wglądu.

3. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z opiekunem grupy i ratownikiem, kształtuje program zajęć i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.

4. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z atrakcji obiektu.

5. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z obiektu, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla opiekunów grup oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

6. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w hali basenowej.

7. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż:

 • 30 pełnoletnich uczestników,
 • 20 niepełnoletnich lub pełnoletnich uczniów dla zajęć zorganizowanych w ramach lekcji wychowania fizycznego,
 • 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów (powyżej 10 roku życia),
 • 10 uczestników w wieku przedszkolnym (poniżej 10 roku życia),
 • ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia podopiecznych oraz liczby opiekunów,
 • ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu ilość osób uczestnicząca w szkoleniach płetwonurkowych, ratowniczych lub innych o specjalistycznym charakterze.

8. W czasie pobytu grupy na pływalni instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowań zgodnych z obowiązującymi na obiekcie regulaminami.

9. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na pływalnię bezpłatnie.

10. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w strefie basenowej przebywać razem z grupą.

11. Instruktor prowadzący zajęcia w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.

12. Do obowiązków Instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:

 • każdorazowe sprawdzenie sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć,
 • uzgodnienie z ratownikiem sposobów sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do strefy basenowej, w celu
 • ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
 • zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
 • zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania
 • urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom,
 • prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,
 • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w strefie basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
 • przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
 • po zakończeniu zajęć zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
  zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy ze strefy basenowej.

13. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników obiektu.

14. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu – kierownik obiektu lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z basenu i i usunięcia z niej grupy.

Przewiń do góry Skip to content