Atrakcje

Regulamin korzystania z basenu rekreacyjnego

1. Basen rekreacyjny i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią strefy obiektu, obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks” oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Opiekun dziecka korzystającego z basenu rekreacyjnego ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.

3. Dzieci do lat 13 mogą̨ korzystać z basenu rekreacyjnego wyłącznie pod stałym nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów.

4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z basenu rekreacyjnego i jego atrakcji wodnych oraz przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

5. Grupy zorganizowane mogą̨ korzystać z basenu rekreacyjnego wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna/ów grupy.

6. Wchodzić do basenu rekreacyjnego oraz wychodzić z niego można jedynie korzystając ze schodów lub drabinek do tego przeznaczonych.

7. Na basenie rekreacyjnym obowiązuje całkowity zakaz skakania do wody. Skoki do wody są̨ możliwe jedynie podczas zajęć zorganizowanych oraz w miejscu wyznaczonym do ich prowadzenia, a za ich bezpieczeństwo odpowiada prowadzący zajęcia.

8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z basenu rekreacyjnego i strefy rekreacyjnej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • użytkowania basenu rekreacyjnego w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania osób do basenu rekreacyjnego,
  • biegania w otoczeniu basenu.

9. Zauważone w trakcie pływania usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu Ratownikowi.

10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: ratownicy i obsługa obiektu.Wszystkie osoby korzystające z basenu rekreacyjnego są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu basenu rekreacyjnego wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

12. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu basenu rekreacyjnego, a także z terenu obiektu.

Przewiń do góry Skip to content