Atrakcje

Regulamin korzystania przez grupy zorganizowane - opiekun grupy

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług obiektu będących pod nadzorem opiekuna.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym obiektu Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks”.

4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.

5. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.

6. Opiekun grupy ma obowiązek dostarczenia kierownictwu pływalni przed rozpoczęciem zajęć kserokopii dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz oryginału dokumentu do wglądu.

7. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczenia kierownictwu pływalni przed rozpoczęciem zajęć podpisanego regulaminu uczestnictwa w zajęciach dla danej grupy oraz danych osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

8. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.

9. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na obiekcie i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.

10. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji pływalni.

11. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla instruktorów prowadzących zajęcia oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

12. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach:

 • szatni,
 • natrysków,
 • strefy basenowej.

13. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:

 • 30 pełnoletnich uczestników,
 • 20 niepełnoletnich lub pełnoletnich uczniów dla zajęć zorganizowanych w ramach lekcji wychowania fizycznego,
 • 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów (powyżej 10 roku życia),
 • 10 uczestników w wieku przedszkolnym (poniżej 10 roku życia),
 • ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

14. W czasie pobytu grupy na obiekcie opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

15. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie.

16. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na strefy basenowe.

17. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w strefie basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

18. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.

19. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

 • poruszanie się po terenie pływalni razem z grupą,
 • wprowadzenie grupy do holu głównego obiektu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • zapoznania uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z obiektu, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
 • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,
 • pobranie transponderów dla członków grupy,
 • przekazanie transponderów i czepków pływackich uczestnikom grupy, pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i transponderów oraz przypomnienie o obowiązku noszenia czepków pływackich przez cały czas pobytu grupy w strefach basenowych,
 • dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe,
 • podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów obiektu, podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy,
 • wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe,
 • umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów,
 • wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie całego pobytu  w strefach basenowych,
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
 • dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika,
 • dopilnowanie założenia czepka pływackiego przez uczestników grupy i egzekwowanie jego noszenia przez cały czas pobytu w strefach basenowych,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do strefy basenowej oraz
 • przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na strefę basenu opłukali stopy w myjce do stóp,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na strefę basenową, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
 • zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
 • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy (pozostawanie z nimi w stałym kontakcie wzrokowym i głosowym) w czasie całego pobytu w strefach basenowych i
 • podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
 • przebywanie na obrzeżu niecki hydromasażu jacuzzi, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
 • przebywanie w pobliżu niecki rwącej rzeki, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
 • przebywanie w strefie SPA, podczas korzystania przez uczestników grupy z tej strefy,
 • przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
 • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy ze strefy basenowej,
 • dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu ze strefy basenowej,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
 • zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie obiektu,
 • wyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu,
 • rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy na obiekcie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

20. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników obiektu.

21. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie obiektu ratownikowi lub kierownikowi obiektu i potwierdzenie wpisu o nim w Dzienniku pracy ratowników.22. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie obiektu.

23. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie obiektu przepisów.

24. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z obiektu jest umowa.

25. W przypadku braku umowy korzystania z obiektu – opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie Obiektu na Formularzu grupy zorganizowanej.

26. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu – kierownik obiektu lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z obiektu i usunięcia z niej grupy.

Przewiń do góry Skip to content