Regulamin ogólny obiektu

1. CSiR „Releks” jest obiektem Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks” w Zduńskiej Woli.

2. W celach marketingowych obiekt posługuje się nazwą „Zduńska Woda”.

3. Obiekt jest otwarty:

    • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00
    • w weekendy i święta w godzinach od 8.00 do 22.00

4. Pracownikom obiektu przysługuje tzw. prawo  gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks” są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników obiektu.

5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

6. Osoby przebywające na terenie obiektu obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
     a. zapoznania się z regulaminem korzystania z obiektu i zainstalowanych w nim urządzeń i ich przestrzegania,
     b. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych w obiekcie,
     c. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników obiektu, a     także komunikatów podawanych przez głośniki,
     d. zapoznania się i dostosowania swoich planów     aktywności do własnych umiejętności i sprawności         ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych    warunków atmosferycznych,
     e. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
     f. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników obiektu o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone na obiekcie. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na obiekcie według obowiązującego cennika.

9. Zabrania się pozostawiania w strefach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.

10. Grupy zorganizowane przed wejściem na strefy basenowe zobowiązane są zgłosić się do obsługi kas i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych, dostępnego w kasach obiektu oraz na stronie internetowej obiektu.

11. Na terenie obiektu obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
     a. seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub obsługi obiektu,
     b. długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody,
     c. krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i obsługi obiektu.

12. Długi sygnał dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub obsługi obiektu.

13. Na obiekcie wyznaczone są następujące strefy basenowe, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
     a. strefa rekreacyjna dla dzieci – o głębokości do 0,30 m
     b. strefa rekreacyjna dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,2 m
     c. strefa sportowa dla umiejących pływać – o głębokości do 1,8 m

14. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

15. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.

16. Wstęp na strefę basenową odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na obiekcie cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka.

17. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie obiektu.

18. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie.

19. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez bramkę przy kasie.

20. Za zgubienie lub zniszczenie transpondera do szafki użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę w wysokości 100 zł, za zgubienie klucza do skrzynki depozytowej pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

21. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.

22. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

23. Użytkownicy będą wpuszczani na obiekt nie później niż 75 minut przed jego zamknięciem.

24. Przed wejściem do szatni przebieralni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni przebieralni.

25. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.

26. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.

27. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach.

28. Osoby korzystające ze strefy rekreacyjnej, strefy sportowej oraz strefy spa są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatniach w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni oddać na przechowanie we wskazanym w tym celu miejscu (skrzynki depozytowe – klucze do skrzynek do pobrania w kasie obiektu).

29. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie obiektu, kierownictwo obiektu nie odpowiada.

30. Przed wyjściem z szatni przebieralni na teren strefy basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe, kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

31. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do strefy basenowej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem z użyciem odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp w myjkach do stóp.

32. Na terenie strefy basenowej czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia obiektu:
     a. dla kobiet jedno lub dwu częściowy strój, przylegający do ciała,
     b. dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda, nie posiadający kieszeni.

33. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.

34. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i opatrunkami.

35. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.

36. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK

37. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

38. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne, z wyjątkiem brodzika dla dzieci, w których nadzór nad bezpieczeństwem dzieci sprawują rodzice lub opiekunowie.

39. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób. Korzystanie z nich w tym czasie jest zabronione.

40. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się pływania w poprzek torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać na basenie sportowym – 10 osób.

41. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno :
     a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
     b. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
     c. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
     d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne,
     e. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać,
     f. nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
     g. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
     h. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
     i. wszczynać fałszywych alarmów,
     j. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
     k. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
     l. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
     m. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
     n. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,
     o. używać mydła i środków chemicznych na terenie strefy basenowej i SPA
     p. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
     q. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub obsługi obiektu,
     r. korzystać na terenie przebieralni, natrysków i strefy basenowej z telefonów komórkowych,
     s. wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
     t. palić tytoniu i używać e-papierosów,
     u. żuć gumy i spożywać pokarmów w strefach basenowych, pomieszczeniach SPA, przebieralni i natrysków;
     v. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
     w. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
     x. wchodzić na murki okalające baseny, atrakcje, balustrady, kwietniki, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
     y. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC.

42. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania w strefie basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

43. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.

44. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu CSiR „Relaks”.

45. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu CSiR „Relaks”.

46. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

47. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

48. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać obsłudze obiektu. Obsługa obiektu wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.

49. Zabrania się prowadzenia na terenie obiektu bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.

50. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do kierownictwa obiektu CSiR „Relaks”. Tel. 43 671 10 04, e-mail: sekretariat@zdunskawoda.pl

51. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo obiektu.

52. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wykaz telefonów alarmowych:
Pogotowie ratunkowe – 999, 112
Straż Pożarna – 998, 112
Policja – 997, 112

Przewiń do góry Skip to content