Atrakcje

Regulamin strefy saun

 1. Strefa Saun jest integralną częścią obiektu i obowiązują na jego terenie przepisy Regulaminu Ogólnego Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks” oraz niniejszego regulaminu.
 2. SPA otwarte jest:
 • od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 22.00
 • w weekendy i święta w godz. od 11.00 do 22.00
 1. Przed wejściem do Strefy Saun należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu ze Strefy Saun należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników obiektu.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Strefy Saun regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji. Każda osoba korzystająca z urządzeń jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 4. Strefa Saun jest strefą , w której przebywa się bez strojów kąpielowych ( strefa ,,nietekstylna’’). Oznacza to, iż ze strefy tej mogą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane. W związku z tym, strefa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia.
 5. Rozliczanie pobytu w Strefie Saun odbywa się w oparciu o cennik usług.
 6. Wstęp do Strefy Saun odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na obiekcie cennikiem usług.
 7. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się w strefie SPA, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
 8. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 9. Pełna należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu w Strefie Saun musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.
 10. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez bramkę przy kasie.
 11. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo korzystania ze Strefy Saun.
 12. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do Strefy Saun ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 13. Użytkownicy będą wpuszczani do Strefy Saun nie później niż 30 minut przed ich zamknięciem.
 14. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu korzystania ze Strefy Saun oraz przebraniu się, zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.
 15. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
 16. Osoby korzystające ze Strefy Saun są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatniach w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni oddać na przechowanie we wskazanym w tym celu miejscu.
 17. Przed wyjściem z szatni do pomieszczeń Strefy Saun należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do Strefy Saun dokładne umycie całego ciała pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC). Obowiązkowe jest także dokładne mycie całego ciała pod natryskiem po każdorazowym korzystaniu z sauny oraz przed wejściem do basenu schładzającego i jacuzzi.
 19. Strefa Saun jest miejscem nietekstylnym. Oznacza to, że z tej strefy korzystamy nago, pozostając w szlafroku albo owinięci ręcznikiem, prześcieradłem lub chustą hammam. Użytkownicy korzystający z tej strefy zobowiązani są przebywać w Saunarium bez strojów kąpielowych lub innej odzieży, z zastrzeżeniem, iż Goście nie powinni być nadzy podczas poruszania się po całej strefie saun – po zakończeniu kąpieli, sesji w saunie, w tym wymaganej fazy chłodzenia, Gość zobowiązany jest nosić stosowne okrycie (np. ręcznik, szlafrok, pareo, płaszcz kąpielowy); ze względów higienicznych i estetycznych. Obowiązku noszenia okrycia należy przestrzegać w szczególności w trakcie korzystania z baru/restauracji i strefy około barowej/restauracyjnej ze stolikami.
 20. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji Strefy Saun kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Z atrakcji Strefy Saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 22. Nie zaleca się korzystania z atrakcji Strefy Saun osobom:
 • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • zmęczonym i w stanie intoksykacji.
 1. Korzystanie z atrakcji Strefy Saun odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
 2. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania w pomieszczeniach strefy SPA w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 3. Korzystanie w Strefie Saun z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 5. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Strefy Saun ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 6. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń zajmuje się tylko personel zduńskiej Wody. Należy ściśle stosować się do poleceń personelu.
 7. Na terenie saunarium zabrania się:
 • używania telefonów komórkowych, laptopów, tabletów i innych urządzeń multimedialnych,
 • wchodzenia w ubraniu oraz w obuwiu innym niż basenowe,
 • biegania i hałasowania oraz niszczenia wyposażenia,
 • dotykania i manipulowania urządzeniami elektrycznymi i grzewczymi, polewania kamieni wodą i wykonywania seansów parowych,
 • wnoszenia lodu do pomieszczeń saun,
 • palenia tytoniu, e-papierosów i podobnych,
 • stosowania jakichkolwiek kosmetyków i środków chemicznych wchodząc do basenu schładzającego,
 • zachowań niestosownych lub nieprzyzwoitych,
 • wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, zwłaszcza szklanych, wszelkich przedmiotów obcych lub niebezpiecznych,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu, napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
 • polewania pieców saunowych wodą, umieszczania na nich lodu, używania własnych olejków i substancji zapachowych, rozprowadzania powietrza znad pieców przy użyciu ręcznika, wachlarza ani innych akcesoriów
 1. Rzeczy znalezione na terenie Strefy Saun należy przekazać obsłudze Strefy Saun. Personel obiektu wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.
 2. Korzystający z saunarium zobowiązani są do zachowywania się w sposób wyciszony. Zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania zakłócające spokój pozostałych osób.
 3. W strefie saun odbywają się cykliczne rytuały, czyli naparzania. Podczas takich seansów obowiązują następujące zasady:
 • do sauny należy wchodzić boso,
 • klapki należy ustawiać po bokach wejścia do sauny, aby nie utrudniały ruchu,
 • podczas trwania seansu należy zachować ciszę.
 • plastikowe kubeczki, butelki z wodą oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych należy pozostawić na zewnątrz sauny,
 • w saunie obowiązuje strefa nagości, zabronione jest przebywanie w kostiumie kąpielowym, bieliźnie czy elementach odzieży,
 • dopuszczalne jest okrycie ciała ręcznikiem lub chustą saunową oraz nakrycie głowy specjalną czapką lub ręcznikiem,
 • w saunie należy uważać, aby żadna część ciała nie dotykała desek. Należy siedzieć lub leżeć całym ciałem na ręczniku pamiętając o podłożeniu go pod stopy na drugich i trzecich ławach, jak również pod plecy w przypadku opierania się o deski,
 • podczas trwania seansu w każdej chwili można opuścić saunę, ale po wyjściu nie ma już możliwości powrotu na trwający seans,
 • po wyjściu z sauny przed wejściem do jacuzzi lub basenu z zimną wodą, obowiązkowo należy umyć całe ciało pod prysznicem,
 • po seansie należy odpoczywać co najmniej tyle czasu, ile trwała ceremonia oraz pić dużo wody, aby uzupełnić utracone płyny w organizmie,
 • w przypadku gdy uczestnik seansu zakłóca spokój innych saunujących, przeszkadza niestosownym zachowaniem w prowadzeniu ceremonii albo narusza zasady poprawnego saunowania, osoba prowadząca ceremonię może nakazać opuszczenie sauny, a w przypadku niestosowania się do jego/jej poleceń, seans zostanie przerwany i może zostać wezwana ochrona obiektu,
 • osoby oczekujące na naparzanie powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od wejścia do sauny. Nie należy wchodzić na próg sauny i zasłaniać otworu wejściowego do sauny, aby umożliwić cyrkulację powietrza i prawidłowe wietrzenie sauny.
 1. Wszelka działalność zarobkowa w Strefie Saun – w tym również imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą kierownictwa obiektu.
 2. Uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks”.
 3. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo obiektu.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
Przewiń do góry Skip to content