Nagrody na nasze II urodziny :)

Dokładnie dwa lata temu Zduńska Woda powitała pierwszych gości. W tym czasie mocno się z Wami zżyliśmy. Gdy wcześnie rano otwieramy nasz sportowy basen, przybywacie na treningi. Potem witamy tych, którzy lubią wypocząć w jacuzzi i na hydromasażach. Wieczorami wpadają miłośnicy saun. Niektórych znamy już po imieniu. 🙂 I bardzo cenimy sobie każdą z tych znajomości! Z okazji naszych drugich urodzin zapraszamy Was do podzielenia się z nami fotograficznymi wspomnieniami ze Zduńskiej Wody. Od dziś będziemy publikować posty konkursowe, pod którymi możecie zamieszczać komentarze ze swoimi zdjęciami. Mogą być zrobione dziś, wczoraj lub nawet dwa lata temu. Pokażcie nam, jaką frajdę daje Wam korzystanie z naszych wodnych atrakcji! Autora  najciekawszej pracy nagrodzimy dwuosobowym voucherem na nocleg ze śniadaniem w Hotelu Kolumna Park. Za miejsce drugie wręczymy trzy wejściówki na nasz basen, a za trzecie dwie. Zdjęcia zamieszczajcie w komentarzach pod tym postem lub jednym z kolejnych, które opublikujemy w najbliższym czasie. Możecie dodać wiele fotografii, każdą jednak w osobnym komentarzu. Czekamy na nie do 18 czerwca 2023 r. do godz. 23.59. Pamiętajcie, że jeśli publikujcie wizerunek innej osoby, musicie mieć jej zgodę, a w przypadku dziecka – jego rodzica lub opiekuna. Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu „II Urodziny Zduńskiej Wody ”

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „II Urodziny Zduńskiej Wody” (dalej „Konkurs”) jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola, zwaną dalej „Organizatorem”.

1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.3. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

 1. Warunki udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Facebook.

2.2. Z Konkursu wyłączone są̨ osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem pod jakim występuje w serwisie Facebook.

2.5. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicku, pod którym występuje w serwisie Facebook, na stronie internetowej https://www.facebook.com/ZdunskaWodapl oraz opublikowanie laureata.

 1. Zasady Konkursu

3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/ZdunskaWodapl umieści formalne zawiadomienie o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe.

3.2. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie zdjęcia wykonanego w Zduńskiej Wodzie,  pod postem konkursowym na  https://www.facebook.com/ZdunskaWodapl

3.3. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie (zgodnie z postanowieniami pkt 2 Regulaminu) może umieścić Pracę Konkursową w terminie w nim wskazanym i jednocześnie określonym w pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3.4. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym poście.

3.5. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.

3.6. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

3.7. Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność osobistą lub prawa autorskie zostaną zgłoszone przez moderatorów strony internetowej https://www.instagram.com/zdunskawoda/ i nie będą oceniane przez jury.

3.8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Pracy Konkursowej.

3.9. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 1. Czas trwania Konkursu

4.1. Konkurs trwa od 01 czerwca 2023 r do 18 czerwca  2023 r. do godz. 23.59.

4.2. Prace Konkursowe opublikowane po 18 czerwca 2023 r. po godz. 23.59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.

 1. Wybór laureatów Konkursu i nagrody

5.1. Prace Konkursowe będą oceniane przez jury wyznaczone przez Organizatora do tego zadania.

5.2. Spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu jury wybierze trzy najoryginalniejsze. Ich autorzy otrzymają :

Miejsce 1 – voucher dla dwóch osób na dobowy pobyt ze  śniadaniem w Hotelu Kolumna Park

Miejsce 2 – 3 wejściówki na basen

Miejsce 3  – 2 wejściówki na basen

5.3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs (jeżeli dotyczy).

5.4. Ocenie podlegają̨ wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.

5.5. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

5.6. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia.

5.7. Osoby korzystające z nagrody są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Zduńskiej Wodzie.

 1. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres marketing@zdunskawoda.pl z tytułem: „Reklamacja – Konkurs II” przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.

6.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.4. Decyzje jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 1. Licencja niewyłączna na korzystanie z fotografii

7.1. Umieszczając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi  nieodpłatnie

licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonej fotografii.

7.2. Organizator, stając się Licencjobiorcą, korzystając z fotografii zobowiązuje się oznaczać ją nazwą jego profilu prowadzonego przez Licencjodawcę w serwisie www.facebook.com, www.instagram.com oraz www.zdunskawoda.pl. Oznaczenie, o którym mowa, może być umieszczone na fotografii lub w towarzyszącym mu opisie.

7.3.  Licencjobiorca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do fotografii i jako dysponent tych praw jest uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia.

7.4. Jeśli na fotografiach utrwalono wizerunek osób, Licencjodawca oświadcza, że posiada ich zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

7.5. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z fotografii przez Licencjobiorcę w zakresie ustalonym w niniejszym oświadczeniu, nie będzie naruszać praw osób trzecich.

7.6. Licencja obejmuje także prawo do korzystania z fotografii w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w fotografiach (kadrowanie, retusz).

7.7. Licencja zostaje udzielona bezterminowo. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia umieszczenia Pracy Konkursowej.

7.8. Niniejsze oświadczenie uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z fotografii na następujących polach eksploatacji:

 1. publikacji na stronach internetowych w domenie www.zdunskawoda.pl,
 2. publikacji na profilu marki Zduńska Woda w serwisie www.instagram.com, działającym pod adresem https://www.instagram.com/zdunskawoda/,
 3. publikacji na profilu marki Zduńska Woda w serwisie www.facebook.com, działającym pod adresem https://www.facebook.com/ZdunskaWodapl.

7.9. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Licencjobiorcy na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do fotografii lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z fotografii zgodnie z niniejszym oświadczeniem, Licencjodawca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Licencjobiorcę z wszelkich roszczeń.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.

8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com.

8.6. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

8.7. W przypadku stwierdzenia nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem.

8.8. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względemdem osób, które korzystają z nagrody, a jedynie wobec laureatów Konkursu.

8.9. W ramach niniejszego Konkursu stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie podatkowe dotyczące wartości nagrody).

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

9.1. W ramach Konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

9.3. Uczestnik podaje na etapie przystąpienia do Konkursu dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska lub nicku pod jakim występuje w serwisie Facebook Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.

9.4. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e mail: marketing@zdunskawoda.pl lub na adres korespondencyjny: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola 9.5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia P, tj. na podstawie Państwa zgody.

9.6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach tj.:

 1. a) do czasu wycofania zgody;
 2. b) w braku wycofania zgody – przez okres trwania Konkursu.

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:

 1. a) pisemnie na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,
 2. b) mailowo na adres: marketing@zdunskawoda.pl.

9.7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. a) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do: uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
 2. b) Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 3. c) Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

– Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji  celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

– sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa  danych osobowych, a my nie mamy  uzasadnionych prawnie, nadrzędnych  podstaw ich  przetwarzania;

– przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

– musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

– dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji

– dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;

– z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);

– dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;

– do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

 1. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

– jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

– jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

– jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;

– jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:

-za Państwa zgodą;

– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– w celu ochrony praw innej osoby; lub

– z uwagi na ważne względy interesu publicznego .

9.8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

 1. a) pisemnie na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,
 2. b) mailowo na adres: marketing@zdunskawoda.pl.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

9.9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry Skip to content